Program

Zvládneme to lépe: srdcem i rozumem

Úspěšnost komunální politiky se odvíjí od spokojenosti občanů a ta souvisí zejména s tím, jaký vztah lidé zaujímají ke svému městu. Bohužel Frýdek-Místek ztratil v dobách budování socialismu svou tvář i svou duši a v rané etapě po sametové revoluci se výrazné zlepšení neobjevilo. Určitá část obyvatel zde nemá své kořeny a odpovídající vztah ke svému městu si dosud složitě tvoří. Nedomníváme se, že je možno starou tvář městu vrátit, ale že by se mělo vrátit na radnici šetrnější a propracovanější rozhodování. K nejvíce problematickým příkladům patří zřízení mnoha politických trafik a také odkup akcií Frýdecké skládky za 25 milionů, přičemž cena akcií by dle našeho názoru měla být výrazně nižší. Stále také ještě neznáme odpovědi, co vedlo radnici v minulém volebním období (2010 – 2014) k vybudování nejdražšího altánku ve střední Evropě v Smetanových sadech („oprava“ altánku dosáhla výše (!) 5 milionů Kč!), ani kdo zodpovídal za obrovskou ztrátu za koncert Iggyho Poppa ve výši 4 milionů Kč.  Toto minulé období byla ve vedení radnice ČSSD s KSČM, ale je vidět, že současné vedení radnice nezajímaly přehmaty let minulých.

Zásadní rána „prospěchářské“ politice

Mnozí občané města neví, že zastupitelé vytvořili hned v roce 2014 a začátkem roku 2015 dvě velké politické trafiky (uvolněný předseda kontrolního a finančního výboru). Neví také, že rada města (ČSSD + Naše město FM + KDU-ČSL) zřídila dalších 28 politických trafik (dozorčí rady městských společností) pro své členy a příznivce. Zde si svou polívčičku přihrála i KSČM, která s těmito stranami byla v tiché koalici a obdržela za to 5 trafik. Celkově odčerpala radnice na politické trafiky za 4 roky přibližně 25 milionů korun. Všechny tyto trafiky chceme nechat přezkoumat soudně. V případě, že je soud označí opravdu jako „politické trafiky“, což značí, že jde o pracovní místa, která nemusela být zřízena a kde je jedinou odborností příslušnost ke straně či hnutí a kde vysoká odměna za danou „práci“ naprosto neodpovídá pracovní činnosti trafikantů, pak budeme požadovat po trafikantech a lidech, kteří trafiky zřídili alespoň částečnou úhradu vynaložených městských peněz.

 

Základní strategie – kontakt s občany a úloha zastupitelů

Základním předpokladem dobře fungujícího vztahu mezi magistrátem a občany města je informovanost. V současné době jsou základní informace (ale mnohem častěji ty nepodstatné) uveřejněny jen v několika článcích Zpravodaje městské rady. Opozici tam smí hovořit jen k předem určeným tématům, celý časopis je přitom v područí cenzury, kde se více objevují sebe chválící projevy stávajících zástupců radnice, případně obhajování jejich názoru a rozhodnutí bez možnosti kritického názoru protistrany.

Další informace může občan města získat na nepřehledném webu města. Že je nepřehledný, potvrdí jakýkoli občan města průměrně ovládající výpočetní techniku. Zřejmě je na místě jeho přepracování.

Domníváme se, že v rámci zvyšování informovanosti občanů a jejich vyšší kompetenci při zacházení s výpočetní technikou a tedy i lepšího hledání práce je obhajitelné, aby každý občan města měl přístup k internetu na území města zdarma. Bylo by vhodné podpořit vybudování optických sítí na celém území města. Rozšířit by se měla také e-administrativa ve styku s magistrátem.

Městu citelně chybí rychlé informativní sdělení občanům týkající se různých poruch (vodovodního řádu, elektřiny, plynu), havárií i jiných užitečných informací (např. výluka či výrazné zpoždění autobusů či vlaku). Podpoříme vybudování mobilní aplikace pro tento účel, obdobné programy již běžně v některých městech využívají.

Doprava

Zefektivnění sítě cyklostezek – opravy, označení, nové značení (jednosměrné ulice). Doprava – budování kruhových křižovatek, tam kde to je vhodné (křižovatka u Rady, křižovatka u bazénu, křižovatka u magistrátu atd., vybudování „bypasů“ – např. při výjezdu z Janáčkovy na Beskydskou – směr Ostrava). Místní doprava ve Frýdku-Místku bude dále narůstat a auta z města nevytlačíme, většina lidí je chce mít, proto je nutno budovat pro ně zázemí. Větší počet parkovacích míst ve městě, místo podélného stání budovat šikmé, podpora podzemních i nadzemních garáží, či jiného typu parkovacích domů. Veřejnosti častěji a přesněji sdělované informace při přípravě a budování obchvatu města, který by měl mít zásadní význam, pro všechna volební uskupení. Upravit záchytné parkoviště mezi Kauflandem, památkovou zónou a podzámeckým parkem. Vybudovat chráněné přechody pro děti v místech, kde není možno bezpečně přecházet.

Životní prostředí

Město také postrádá útulek pro handicapované, zatoulané nebo záměrně opuštěné psy a kočky domácí. Bylo by vhodné podpořit program na postupnou početní regulaci zdivočelých a zjevně nikomu nepatřících koček domácích na území města – provádět jejich odchyt, kastraci, očkování a odčervení a následné umístění přes útulek zájemcům nebo jejich zpětné vypuštění do vhodných lokalit, kde budou moci důstojně dožít.

Oživení parků s větší čistotou, větší hustota odpadkových košů na hlavních trasách. Jsme srdcem ochránci přírody, ale mělo by být častěji povolováno pokácení stromů v bezprostřední blízkosti obytných budov. Omezení počtu holubů ve městě – podpora zahnízdění dravců typu sokola stěhovavého. Omezení počtu potkanů – podpora zahnízdění velkých sov.

Udržování památek (podpora zachování jedné textilní budovy s cílem podpory zřízení muzea textilní výroby ve městě).

S životním prostředím také souvisí zřizování veřejných WC a v centru města nebo tam kde je nemožné vytvořit veřejné záchody nabídnout podnikatelům za úplatu poskytovat tyto služby v jejich zařízeních všem příchozím.

Sport

Podpořit nevýkonnostní sport a vrátit hřiště sportujícím dětem, zatím jsou budována hřiště jen pro malé děti případně profesionální krásná ale zároveň nesmyslně jednostranná (hřiště na košíkovou na Riviéře – Frýdlantská) – cíl  – vybudovat alespoň 10 malých hřišť na kopanou, dětskou košíkovou ale i na mužský nohejbal – i dospělí musí sportovat…. Nechápeme, proč jsou mnohá školní hřiště odpoledne uzavřena. Hřiště má sloužit všem dětem a to nejen dětem z těch daných škol, které ještě musí zajít na domluvu se školním správcem (který je i mnohdy nepřístupný). Kdo vymyslel takovéto blokování přístupu sportovišť městským dětem – vždyť přece z městských peněz byly tyto hřiště zbudovány. A že budou rychleji opotřebená a zničená? Když budou hřiště opotřebována, stojí za to pro další generaci dětí je opravit! Zpřístupníme nová nevyužitá školní hřiště u škol bezplatně veřejnosti!

Bezpečnost

Chceme lepší chránění občanů před drobnou kriminalitou – v případě, že na to nestačí státní a městská policie, chceme, aby byly určeny vhodné právní postupy k organizacím sdružujícím občany k sebeochraně svého majetku a zdraví. Ubytovny pro sociálně slabší občany by mělo být možné tolerovat jen mimo střed města a za zvýšeného dozoru městské policie, ta by měla být více vidět na rizikových místech, v letních měsících především v městských parcích. V případě, že se to neosvědčí, umístíme před nejproblémovějšími provozovnami ve městě stálé noční automobilní hlídky městské policie. Pozornost budeme věnovat i uvolňování bytů a to zvláště u soukromých vlastníků s cílem znemožnit tzv. „obchod s chudobou“ v našem městě v některém z volných bytových domů.

Finanční prostředky města

Nezávislý audit obchodních společností města (ne koupený za peníze těchto společností), který by ověřil účelné vynaložení finančních prostředků v těchto společnostech s následným vyvozením odpovědnosti za případné nehospodárné nakládání s majetkem města.

Větší otevřenost při hospodaření s městskými penězi s vyvozením odpovědnosti za předchozí nesmyslné utrácení např. na kulturních akcích, případně zveřejníme částky „sponzorsky darované“ městskými organizacemi soukromým společnostem.